Page 22 - North Sea Tai Chi Festival 2020 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 22

Leraressen en Leraren workshopronde 2
                         Vrijdag Zaterdag Zondag 11.00-12.30


               Pim van den Broek


                Ultimate softness - ultimate hardness    Zoals Yoda ooit zei: “Your weapons, you As Yoda once said: "Your weapons, you don't
            don’t need them.” need them."

    We gaan aan de slag met uitersten, en ik We are going to work with extremes, and I
       wil met het spanningsveld tussen want to work with the tension between tension
     spanning en ontspanning aan de slag. and relaxation.
      Dag 1 gaan we bezig met ultimate Day 1 we deal with ultimate softness. I
   softness. Ik haal daar een aantal aziatische highlight a number of Asian concepts from
   concepten naar voren die we in onze vorm Eastern thinking that we will try to feel in our
     gaan proberen te voelen. Ga van jezelf form. Start loving yourself and see what
        houden en zie wat er gebeurt... happens…
    Dag 2 is ultimate hardness. Wat heb je tot Day 2 is ultimate hardness. What do you have
    je beschikking en hoe zet je het in. Het is at your disposal and how do you use it. It is in
         met name leren zien van de particular learning to see the possibilities and
   mogelijkheden en de mindset die je nodig the mindset that you need to become very
    hebt om zeer effectief te worden. Beter effective. Better yet; what is important in
     nog; wat is in de praktijk nu belangrijk? practice now?

           3e dag komt t samen 3rd day all comes together

  20 21 22 aug 2021
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27