Page 14 - North Sea Tai Chi Festival 2018 Train 3 dagen tai chi in de buitenlucht
P. 14

Leraressen en Leraren workshopronde 1
                          Vrijdag Zaterdag Zondag 9.00-10.30               Job Koesoemobroto

               Hsing I Chuan (Xing-Yi Quan)    De basis van de Interne vechtkunst Hsing I The basis of the Internal Martial Arts Hsing I
     wordt gevormd door de Wu Xing (de 5 is formed by the Wu Xing (the 5 Elements
    Elementen uit de Chinese filosofie) en de from the Chinese philosophy) and the 12 Ani-
      12 Dieren. In deze workshops leer je mals. In these workshops you will learn typi-
     typische manier van staan en lopen in cal ways of standing and walking in Hsing I,
    Hsing I, waardoor je je bereik en interne allowing you to increase your reach and inter-
   kracht kunt vergroten. We oefenen ook de nal strength. We also practice the five basic
   vijf basisbewegingen (Metaal, Water, Hout, movements (Metal, Water, Wood, Fire and
      Vuur en Aarde), ten eerste met de Earth), first with the energetic qualities of Chi
     energetische kwaliteiten van Chi Kung, Kung, but also with the martial applications.
    maar ook met de martiale toepassingen.  17 18 19 aug 2018
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19